Oferta

Partnerstwo publiczno – prywatne

 • Opracowanie analiz w celu wskazania optymalnych modeli prawno-finansowych realizacji projektów inwestycyjnych i obsługa związana z ich wdrożeniem;
 • Analiza projektu PPP pod kątem możliwości udziału inwestora w procesie wyboru partnera prywatnego;
 • Kompleksowe doradztwo prawne związane z udziałem inwestora w procesie wyboru partnera prywatnego;
 • Opracowanie i opiniowanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesji, umów inwestycyjnych;
 • Udział w procesie negocjacji umów partnerstw publiczno-prywatnego;
 • Opracowanie narzędzi monitoringu i zarządzania umową o PPP/koncesji;
 • Kontrola realizacji projektu PPP/koncesji;
 • Doradztwo przy zamknięciu finansowym projektu PPP;
 • Szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Smart City

 • Doradztwo prawne w zakresie projektowania, przygotowywania i wdrażania planów, testów oraz rozwoju pilotażowych projektów w przestrzeni miejskiej;
 • Tworzenie podmiotów celowych do wdrożenia projektu i zarządzania procesem (stowarzyszenie, fundacja, spółka, inny podmiot);
 • Doradztwo w zakresie określenia optymalnego trybu wdrożenia projektu;
 • Wsparcie prawne przy określeniu i wdrażaniu mechanizmów uzyskania finansowania projektu;
 • Tworzenie konsorcjów, partnerstw oraz negocjowanie umów o  partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zamówienia Publiczne

 • Doradztwo prawne dla publicznych zamawiających w zakresie organizacji procesu udzielania zamówień publicznych oraz prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych;
 • Doradztwo prawne dla wykonawców na każdym etapie postępowania przetargowego, począwszy od analizy dokumentacji przetargowej, po przygotowanie oferty i dopełnienie formalności niezbędnych do zawarcia umowy z zamawiającym;
 • Kompleksowa obsługa procedur odwoławczych w zakresie prawa zamówień publicznych (wnoszenie odwołań i reprezentacja przez Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi);
 • Opracowywanie opinii z zakresu prawa zamówień publicznych;
 • Doradztwo prawne w związku z wykonywaniem zamówień publicznych.

Infrastruktura i nieruchomości

 • Analiza i identyfikacja ryzyk prawnych dotyczących nieruchomości oraz ryzyk związanych z realizacją inwestycji;
 • Bieżąca obsługa prawna procesów inwestycyjnych;
 • Dochodzenie roszczeń umownych, w tym prowadzenie sporów;
 • Opracowanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów inwestycyjnych, umów deweloperskich, umów o roboty budowlane, umów podwykonawczych i innych;
 • Doradztwo w procesach zawierania umów dzierżawy, najmu, użyczenia i innych, a także przy transakcjach obrotu nieruchomościami.

Wprowadzanie produktu na rynek

 • Pełna obsługa prawna od powstania pomysłu do jego wprowadzenia na rynek (startupy, rozwijanie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy);
 • Prawo nowych technologii;
 • Przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów;
 • Doradztwo w zakresie wprowadzania produktu na rynek polski (import-eksport, dystrybucja);
 • Doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem nowego produktu na rynku.

Smart Business

 • Doradztwo korporacyjne;
 • Doradztwo strategiczne na rzecz start-upów;
 • Przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów;
 • Zarządzanie ryzykiem;
 • Wsparcie w procesie pozyskania zewnętrznego dofinansowania z funduszy europejskich;
 • Doradztwo podatkowe.

Prawa własności intelektualnej

 • Prawna ochrona praw autorskich, znaków towarowych, patentów;
 • Doradztwo transakcyjne przy przenoszeniu praw autorskich i pokrewnych oraz praw do znaków towarowych;
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej;
 • Reprezentacja w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej;
 • Bieżące doradztwo i konsultacje.

E-commerce i dane osobowe

 • Sporządzanie regulaminów sklepów internetowych i stron www, opracowywanie polityk prywatności;
 • Ochrona danych osobowych (GIODO, RODO), dostosowywanie funkcjonujących procedur do obowiązujących regulacji prawnych;
 • Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów akcji promocyjnych, konkursów, loterii, programów lojalnościowych;
 • Postępowania dotyczące klauzul abuzywnych;
 • Ochrona konkurencji i konsumentów.

India desk

 • Doradztwo w zakresie różnych rodzajów transakcji przeprowadzanych zarówno w Polsce, jak i w Indiach;
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczeń transakcji handlowych;
 • Doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, patentów;
 • Doradztwo w zakresie joint-ventures oraz innych modeli współpracy w Polsce i w Indiach;
 • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych;
 • Doradztwo biznesowe, zarządzanie ryzykiem;
 • Szkolenia z zakresu różnic kulturowych oraz kultury biznesu w Polsce i w Indiach.
Scroll Up